OPUŠTĚNÉ NÁDRAŽÍ. A CO DÁL?


Místo: Dubňany
Plocha: 7 700 m2
Investor:  Město Dubňany
Projekt: 2019

Město Dubňany je známé svojí hornickou historií. Od 60.let 19. stol. se zde těžil lignit. Bývalá železnice a masivní struktura výklopníku, svržená v 90. letech, byla impulzem pro vytvoření místa, kde si člověk může nejen odpočinout, ale i místa, které připomene nedávnou, ale rychle se vytrácející historii této oblasti.
Cyklostezka Mutěnka, zprovozněná v roce 2012 na bývalé trati vlaku, vytváří východní hranici řešeného území.

Hlavním principem návrhu je kontrast světla a tmy, která vládne pod zemí, v dolech. Prostor samotný nabízí díky stávající zeleni stinná, tmavá místa v severní části, a naopak jižní část je prosluněná a bez vegetace.
Tohoto přirozeného členění návrh využívá. Umisťuje do stinné části území vzpomínku na těžbu lignitu, kde se návštěvníci dostávají pod zem, do tmy.
Hlavní osa, jak bylo zmíněno, spojuje pomyslný prostor dolu s výklopníkem. Je pomyslnou vertikální štolou dolu spojující tmu se světlem. Odbočky z osy a dřevěná mola v travnaté ploše symbolizují labyrint chodeb hluboko pod zemí. V jižní části parku návštěvník vychází z dolu do absolutního světla, prostoru bez stromů a může sledovat další putování těžené suroviny lanovkou do výklopníku. Dalším neméně důležitým aspektem návrhu je těžba a zpracování lignitu. Prostor byl v minulosti vymezen právě za tímto účelem. Pomocí již zaniklého výklopníku zde byl lignit nakládán na vlaky a dále expedován po kraji. Právě výklopník a lanovka, která jej plnila, jsou hlavním prvkem návrhu.